Top Πως αποδεικνύονται τα προσόντα και οι ιδιότητες; Top 

Γενικά:

Σημαντικές επισημάνσεις

Τίτλοι Σπουδών:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης   Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακοί τίτλοι:

Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά

Επαγγελματικές Άδειες:

Άδειες άσκησης επαγγέλματος - Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά

Εργασιακή Εμπειρία:

Εργασιακή εμπειρία

Ανεργία

Ανεργία (για ΥΕ)

Ανήλικα τέκνα

Ανήλικα τέκνα (για ΥΕ)

Τέκνο Πολύτεκνης / Τρίτεκνης Οικογένειας

Τέκνο Πολύτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ) - Τέκνο Τρίτεκνης Οικογένειας (για ΥΕ)

Γνώση χειρισμού Η/Υ:

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Γλωσσομάθεια:

Αγγλικά   Γαλλικά   Γερμανικά   Ιταλικά   Ισπανικά   Ρωσικά   Αραβικά   Αλβανικά   Βουλγαρικά   Ρουμανικά   Σερβικά   Τουρκικά

Ειδικές κατηγορίες / Ιδιότητες:

Πολύτεκνοι   Τρίτεκνοι

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω  

Άτομα με τέκνο, αδελφό ή σύζυγο & τέκνα ατόμων με αναπηρία 67% και άνω

Τυφλοί Τηλεφωνητές

Ελληνική Νοηματική

Επάρκεια Ελληνικής Νοηματικής

Εντοπιότητα

Εντοπιότητα

Τρίτεκνοι και Τέκνα Τριτέκνων

Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών (ν. 3454/2006 άρθρο 1 παρ. 3 υποπερίπτωση δ1 και ν. 4440/2016 άρθρο 25 παρ. 1 υποπερίπτωση 6β.), εφόσον υπάρχουν και κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης και συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει στην ειδική κατηγορία θέσεων Τριτέκνων και Τέκνων Τρίτεκνης Οικογένειας πρέπει απαραίτητα να το δηλώσει στο πεδίο Ιδιότητες της ηλεκτρονικής αίτησης και όταν κληθεί, να επισυνάψει στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;

Προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό προσώπου ως τριτέκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (ν. 4590/2019 άρθρο 64):

τρίτεκνος γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι άγαμα και

oδεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή

oφοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή

oεκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους.

Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις, δηλαδή εφόσον είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας του, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Τρόπος απόδειξης της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή

βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) (κ.υ.α. 7228/2014 - ΦΕΚ 457/25.2.2014/τ.Β΄) που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

1.Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:

oΟνοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.

oΗμερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

oΤα από το γάμο αυτό τέκνα.

oΤα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

oΤα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.

oΤα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

oΗμερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).

2. Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:

oΟνοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.

oΟνοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

oΤα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.

oΤα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.

oΤα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.

oΗμερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

hmtoggle_plus1Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου
hmtoggle_plus1Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας
hmtoggle_plus1Σε περίπτωση που τέκνο, ή αδελφός υποψηφίου διανύει τη στρατιωτική του θητεία
hmtoggle_plus1Σε περίπτωση ακύρωσης του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζυγίου ή διακοπής της έγγαμης συμβίωσης ή γέννησης ενός ή περισσότερων τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους

Note20

Σημειώσεις:

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στο πεδίο Ιδιότητες, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι η συγκεκριμένη ιδιότητα υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σχετικά θέματα

Chapter Πως επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;